Open Source Service en Adviesbureau Boussen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Open Source Service en Adviesbureau Boussen.


ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van
diensten door Open Source Service en Adviesbureau Boussen, hierna aangeduid als Opdrachtnemer, behoudens voor
zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
1.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk
worden aanvaard.
1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer.
ARTIKEL 2. Tarieven en betaling
2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
2.2 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is Opdrachtnemer gerechtigd voor
de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijzen en tarieven aan te passen. Opdrachtnemer zal deze
aanpassingen schriftelijk aankondigen met inachtneming van een termijn van ten minste één maand voor de
ingangsdatum. Indien de aanpassing de gangbare indexeringen overstijgen en Cliënt niet akkoord wenst te gaan met de
opdrachtnemer kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Cliënt gerechtigd binnen 7 dagen na
dagtekening van de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsof tariefsaanpassing in werking zou treden.
2.3 Bij gebreke van specifieke condities zal Cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Reclames ten aanzien van de
factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.
2.4 Bij gebreke van tijdige betaling is Cliënt zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij de dan geldende
wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van
betaling.
Indien Cliënt ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden
tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten
daaronder begrepen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
ARTIKEL 3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
3.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen
vertrouwelijke informatie geheim te houden.
3.2 Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij(en) in publicaties of reclame-uitingen
melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het kader van
een opdracht uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.
ARTIKEL 4. Intellectuele eigendom
4.1 Rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan Opdrachtnemer zullen alleen aan Cliënt worden overgedragen
wanneer dat schriftelijk is overeengekomen. Het is Cliënt daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop
auteursrecht bestaat, zoals documenten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer:
1. te wijzigen of te bewerken;
2. enige aanduiding omtrent auteursrechten te verwijderen of te wijzigen.
4.2 Cliënt heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel
waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken.
4.3 Cliënt staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur,
programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Cliënt zal Opdrachtnemer
voor aanspraken van derden terzake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde
apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt, vrijwaren.
Open Source Service en Adviesbureau Boussen 1 van 3
ARTIKEL 5. Verplichtingen van partijen
5.1 Opdrachtnemer is gehouden zijn opdracht onafhankelijk, naar beste weten en kunnen uit te voeren.
5.2 Indien Opdrachtnemer bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn werkzaamheden geconfronteerd wordt met
feiten of omstandigheden die de voortgang van zijn werkzaamheden en/of het resultaat van zijn diensten negatief
zouden kunnen beïnvloeden, zal Opdrachtnemer Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
5.3 Cliënt zal aan Opdrachtnemer tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die Opdrachtnemer
nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.
5.4 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de
afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen
voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de
daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
5.5 De door Opdrachtnemer ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam
zijn, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door Cliënt is voorgeschreven.
5.6 Partijen zullen over en weer gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan,
medewerkers, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst, niet in dienst nemen dan wel
anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de
wederpartij. Cliënt staat ervoor in dat het bepaalde in dit lid tevens zal worden nagekomen door met Cliënt gelieerde
derden, zoals maatschappijen in (en/of buiten) Nederland, die behoren tot het concern van Cliënt of het concern waar
Cliënt deel van uitmaakt.
ARTIKEL 6. Wijzigingen, meer- en minder werk
6.1 Cliënt aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip
van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.
6.2 Opdrachtnemer zal Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden
tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.
ARTIKEL 7. Overdracht en onderaanneming
7.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de
andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De
toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
7.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, zal hij
Cliënt daarvan tijdig mededeling doen. Cliënt zal zich niet op onredelijke gronden verzetten tegen de inzet van deze
derden.
ARTIKEL 8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal
de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke
termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming.
8.2 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij(en)
aansprakelijk voor vergoeding van de schade die tengevolge daarvan is opgekomen aan de zijde van deze andere partij
(en).
8.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is
voor opdrachten met een looptijd tot zes maanden beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het
voor de overeenkomst bedongen honorarium. Voor opdrachten met langere looptijd is de vergoeding maximaal het
bedrag van het honorarium over de laatste zes maanden.
8.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
8.5 Cliënt zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of
uitvoeren van de overeenkomst.
Open Source Service en Adviesbureau Boussen 2 van 3
ARTIKEL 9. Overmacht
9.1 Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan zo spoedig mogelijk
mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
9.2 Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, zijn de andere
partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden.
ARTIKEL 10. Beëindiging
10.1 Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere
partij:
1. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de
andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
2. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
3. de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij
beslag wordt gelegd, danwel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de
verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
10.2 Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt
voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen
ingevolge de overeenkomst.
10.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst
voort te duren, blijven nadien bestaan.
ARTIKEL 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1 Overeenkomsten tussen Cliënt en Opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen)
beslechten.
11.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, danwel vernietigd mogen of mochten
worden; blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen of een nieuwe bepaling
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling of bepalingen overeen te komen; waarbij indien en voor zover
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling of bepalingen in acht word(en) genomen
De tekst van deze algemene voorwaarden is op 18 januari 2005 vastgesteld en kan worden aangehaald onder de naam
"Algemene voorwaarden Open Source Service en Adviesbureau Boussen", bij verkorting genaamd "Algemene
voorwaarden".
Open Source Service en Adviesbureau Boussen 3 van 3