Open Source Service en Adviesbureau Boussen

Aanvullende algemene voorwaarden webhosting

Aanvulling op de Algemene Voorwaarden Open Source Service en Adviesbureau Boussen


Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het
verrichten van webhosting diensten door Open Source Service en Adviesbureau Boussen, hierna
aangeduid als Opdrachtnemer, behoudens voorzover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
a) Een overeenkomst voor site hosting/applicatiegebruik wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt
stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient
minimaal twee maanden voor het einde van de contractsperiode te geschieden.
b) Opdrachtnemer draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het overeengekomen
service level, waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Opdrachtnemer
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.
c) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij
andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
d) Het is opdrachtgever niet toegestaan de website en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de
richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in
grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele
eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder
kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij
enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp
van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
g. het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (on-line) verbinding met
Opdrachtnemer blijven lopen binnen Opdrachtnemer of het internet;
h. het verspreiden van computervirussen.
e) Het is opdrachtgever niet toegestaan de site te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal,
illegale software, illegale MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.
f) Opdrachtnemer is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van opdrachtgever zonder voorafgaande
waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van
de server te verwijderen, respectievelijk opdrachtgever het gebruik tot de applicatie te ontzeggen, zonder dat
opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Opdrachtnemer alle
schade ten gevolge van de overtreding door Opdrachtnemer of door derden geleden te vergoeden; niet genoten
abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:
a. indien opdrachtgever zich het gestelde in de bovenvermelde artikelen overtreedt of indien er een ernstig
vermoeden van overtreding bestaat;
b. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down'
gaan of onbereikbaar worden van de server van Opdrachtnemer;
c. Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
e. indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.
Open Source Service en Adviesbureau Boussen 1 van 2
g) Opdrachtnemer heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt
verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Opdrachtnemer aansprakelijk voor
het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het
gebruik van elektronisch geld is voor verantwoording van opdrachtgever.
h) Opdrachtnemer heeft het recht gebruikersprofielen en andere door opdrachtgever geleverde (persoonlijke)
informatie zodanig te gebruiken, dat gerichte reclame voor opdrachtgever zichtbaar wordt.
i) Het is opdrachtgever niet toegestaan de site aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten
gebruiken.
j) Indien de door opdrachtgever gegenereerde of gebruikte hoeveelheid dataverkeer de in de overeenkomst
omschreven hoeveelheid overschrijdt, is Opdrachtnemer gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.
k) Opdrachtnemer draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
l) Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen
en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het
systeem of de applicatie.
m) Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer
recht op enige terugbetaling van de huurprijs van de applicatie.
Open Source Service en Adviesbureau Boussen 2 van 2